Navštivte Bulharsko a vychutnejte si léto
Varna počasi
Land Art
Přejít na obsah
UBYTOVACÍ ŘÁD

Všeobecné obchodní a storno podmínky
Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) apartmánu Daisy (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu – Geomilex s.r.o., Praha, Prosecká 678, IČ 05610010 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).
I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Při skupinových rezervacích bude minimálně týden před nástupem zaslán jmenný seznam účastníků s vyplněným trvalým bydlištěm a číslem cestovního dokladu. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.
Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta
Klient má právo:
Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.
Klient je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.
Ubytování hostů:
 • Ubytování hostů, pokud není domluveno jinak, je možné od 15:00 – 18:00 hod.
 • Při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklad totožnosti všech ubytovaných osob (pas, občanský průkazy)
 • Ubytovaný může přijímat návštěvy na pokoji jen po domluvě s personálem. Přenocování nepřihlášených osob je ZAKÁZÁNO!
 • V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin
 • Host je povinen při odchodu předat pokoj v původním stavu, veškeré nesrovnalosti hlásit personálu.
 • Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.
 • Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.
 • Host je povinen bezodkladně oznámit škodu ubytovateli.
 • Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 • Majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek.
 • Kouření je zakázáno v celém objektu penzionu, mimo míst k tomu určených (vstup a balkóny). Prosíme klienty, aby nevyhazovali vajgly z oken!
 • Domácí zvířata jsou povolena za příplatek, dle platného ceníku.
 • Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti za penzionem. Ubytovanému nevzniká nárok na parkovací místo.
 • V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Abyste zhasínali při dlouhodobém opuštění pokoje. A abyste kontrolovali uzavření vodovodních armatur.
 • Kola lze uschovat na požádání.
 • Na pokojích je zakázáno používat el. spotřebiče s větším příkonem (rychlovar. konvice, vařiče, přímotopy,..aj.)

III. Povinnosti penzionu ke klientovi
Penzion je povinen:
Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada
Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na stránkách: http://www.milex.cz/travel

V. Potvrzení pobytu
K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem milexgo@email.cz nebo telefonicky na čísle +420 792270500.

VI. Nástup
Při nástupu se klient na místě penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.
Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.

Individuální host:
Při zrušení rezervace více jak 30 dní před začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.
Při zrušení rezervace do 30 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.
Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 3000 Kč.
Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.
Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou nebo na účet.
Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Návrat na obsah
Web Analytics